موقعیت جغرافیایی

دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران غرب خیابان شریعتی، دو راهی قلهک، خیابان امیر پابرجا، بلوار آئینه، نبش گل یخ غربی، دانشکده آزاد اسلامی واحد تهران غرب

تلفن: 26643906 26643692

چاپ